Roubená polygonální stodola usedlosti č. p. 97 v Čisté u Litomyšle

Polygonální dvanáctiboká stodola usedlosti č. p. 97 v Čisté u Litomyšle patří k malé skupině zachovaných hospodářských budov tohoto typu.

    Roubená polygonální stodola je unikátnim dokladem lidového stavitelství ve východních Čechách a spolu s roubeným domem a podjezdnou sýpkou usedlosti č. p. 97 tvoří hodnotný celek.

    Dendrochronologicky byly krov a obvodové stěny stodoly datovány do let 1697/1698. V druhé polovině 19. století došlo k úpravám konstrukce krovu stodoly, se kterými souvisela i změna původního sklonu střechy. Adaptace stavby, spojná s výměnou doškové krytiny za šindel, je nejspíše datována dvěma rytými letopočty 1860 v prostoru mlatu. Roubená konstrukce stavby byla usazena na opukové podezdívce, jejíž výška vyrovnávala svažitý terén. Přístup do stodoly z jihu zajišťoval vůči obvodovým stěnám navýšený vjezd s dvoukřídlými točnicovými vraty. Na protilehlé straně se nacházela pouze jednoduchá svlaková vrátka, sloužící k obskluze zvířecího potahu.

    Vnitřní prostor stodoly byl trojdílný - ve středu umístěný mlat doplňovaly po stranách přístodůlky, oddělené od mlatu průbežnými prahy a nacházející se v různých výškových úrovních. Vnitřní prostor byl navíc rozdělen dřevěným patrem, vyneseným na dřevěných sloupech se vzpěrami.

    Sedlovou střechu stavby v poslední fázi kryly betonové tašky, které výrazně zatížily konstrukce krovů. Na jaře roku 2015 se již stavba nacházela v havarijním stavu, z velké části postrádala krytinu a konstrukce krovů byla z části zřícená. V srpnu roku 2015 se proto přistoupilo k jejímu transferu a postupné obnově.